World Café

Omschrijving

World Café (in het Nederlands: Café Dialoog) is een creatief proces om een dialoog tot stand te brengen en kennis uit te wisselen over een bepaald thema. Essentieel is dat men een informele sfeer creëert door de grote groep deelnemers op te splitsen in kleinere groepjes van vier mensen die het gekozen onderwerp bespreken aan kleine ‘café-tafels’. De samenstelling per gesprekstafel wisselt, omdat men in een aantal korte conversatierondes (20 à 30 minuten) telkens doorschuift naar een ander groepje. Er blijft echter altijd één persoon aan de tafel zitten als ‘gastheer/vrouw’ . Hierdoor ontstaat een snelle informatie-uitwisseling en creëert men gedeelde kennis. Alle ideeën worden nauwkeurig genoteerd op een groot vel papier dat steeds op dezelfde tafel blijft liggen. Aan het begin van elke nieuwe ronde verwelkomt de ‘gastheer/vrouw’ de nieuwe groepsleden en vat kort de belangrijkste ideeën en thema’s samen die net besproken werden. Op het einde van het proces verzamelt men de verschillende vellen papier en worden de resultaten gepresenteerd in een plenaire sessie.

Sterke punten

 • De informele setting zet de deelnemers aan tot actieve deelname. Het is voor hen gemakkelijker om een bijdrage te leveren aan de discussie.
 • De Café Dialoog formule is flexibel en geschikt voor verschillende situaties.
 • Men kan draagvlak creëren voor het beleid.
 • Deze methode is geschikt om een beleidsprobleem in de diepte uit te werken, zodat nieuwe ideeën en oplossingen ontstaan.
 • Door mensen aan verschillende gesprekken te laten deelnemen, zullen ideeën, inzichten en vragen verbonden worden, zodat er een coherent en evenwichtig geheel ontstaat.

Zwakke punten

 • Rekrutering van deelnemers is niet eenvoudig.
 • Mensen worden door deze aanpak geënthousiasmeerd en aangemoedigd tot actie. Als beleidsmakers er niet op aansluiten met een vervolgstap, zorgt dit voor ontmoediging.

Tips bij gebruik

 • Zorg ervoor dat de deelnemers voldoende belang hechten aan de behandelde topics, zodat ze bereid zijn er intensief mee aan de slag te gaan.
 • De informele sfeer kan misschien de illusie wekken dat deze participatiemethode vrijblijvend is en niet serieus moet worden genomen. Toch is het essentieel dat beleidsmakers rekening houden met de adviezen en aanbevelingen die geformuleerd worden. Zo niet is deze participatiemethode uiteraard overbodig.
 • De methode is niet geschikt om gedetailleerde implementatieplannen op te stellen.
 • Sowieso nuttig is het om ook rekening te houden met de meer generieke aandachtspunten die voor de meeste participatiemethoden gelden.

Bereik

Deze techniek is geschikt voor deelname van grote groepen gewone burgers. Ook voor het betrekken van mensen met minder behartigde belangen biedt Café Dialoog mogelijkheden.

 

 

Tekst overgenomen uit:
Loyens, K. & Van de Walle, S. (2006). Methoden en technieken van burgerparticipatie. Leuven: Instituut voor de overheid -- te vinden op de website van het Instituut voor de overheid (geraadpleegd op 1/4/2011).