Sociale wijkwerven

Creatief Beheer is een Rotterdams bedrijf dat in de vroege jaren 2000 werd opgericht door twee kunstenaars die mogelijkheden zagen in het tijdelijk inrichten en beheren van braakliggende gronden. Centraal in de aanpak van Creatief Beheer staat de ‘sociale wijkwerf’, dit is meestal een multifunctioneel parkje, dat dienst doet als ontmoetingsplek en de uitvalsbasis vormt voor het groener en kinvriendelijker maken van de wijk. creatief beheerHieraan worden deelprojecten (modules) gekoppeld, zoals een tuinclub met buurtbewoners om de straten groen te maken, groene lesprogramma’s en groene schoolpleinen voor scholen in de buurt, werkgelegenheidsprojecten, participatieve groene buitenschoolse kinderopvang, enzovoort. Deze modules worden in samenwerking met diensten, wijkorganisaties en participanten uitgevoerd. Steeds wordt gezocht naar win-win situaties, waar bij gelijkblijvend budget een betere output wordt gerealiseerd. De focus ligt steeds op aanwezigheid en uitvoering ter plekke in de wijk, laagdrempelig, flexibel en samen met bewoners. Naast overheidsbudget werkt Creatief Beheer bijdragen van private partijen (wooncorporaties, zorgverzekeraars, e.a. belanghebbenden).

De organisatie van Creatief Beheer bestaat inmiddels uit een groep van zo’n 50 mensen, divers in ervaring, kennis en kunde, landschapsarchitecten, sociologen, kunstenaars, sociaal werkers, onderwijzers, hoveniers, enzovoort. In principe allemaal hoogopgeleid en enthousiast om hun kennis en ervaring in te zetten in de Creatief Beheer praktijk. Deze mensen zijn werkzaam in een vijftal projecten, allemaal met een eigen specificiteit (en informatieve website: www.proefparkdepunt.nl, www.buitenplaatsspangen.nl, www.ecowijken.nlwww.ecokinderpark.nl en www.poldertuin.nl).

Illustratief zijn de Ecowijken, projecten die als podium gelden van innovatieve en inspirerende manieren waarop de leefbaarheid van een wijk in een grootstedelijke omgeving kan worden verbeterd. Plekken waar innovatie, technologie, stedenbouwkunde en sociaal werk elkaar ontmoeten, in dienst van de gemeenschap. De teams, die de projecten runnen zijn zelfsturend en werken op basis van de behoeften en de mogelijkheden, van zowel bewoners als professionals in de wijk. Ieder project heeft hierdoor een eigen dynamiek en identiteit, die afhangt van hoe en met wie wordt samengewerkt, de sociaaldemografische samenstelling van de wijk, de inrichting, de voorzieningen, enzovoort. Opzet is alleszins om projecten zodanig te ontwikkelen, te laten groeien en in de wijk te verankeren dat ze zelfstandig en los van Creatief Beheer kunnen voortbestaan.
Omdat het een geheel nieuwe aanpak is, is het voor alle betrokkenen leren in de praktijk. Dit maakt het spannend, uitdagend en soms ook moeilijk. Langzaam wordt vertrouwen opgebouwd en langzaam ontstaat resultaat. Inmiddels wordt de potentie van de Creatief Beheer praktijk breed onderkend. Tegelijkertijd vergt het durf bij financiers en overheid, een lange adem (vallen en opstaan) en veel communicatie teneinde wijken te voorzien van een onafhankelijke middenspeler, die Creatief Beheer is en wil blijven: een middenpartij die het ‘sociale groen’ ontwikkelt samen met bewoners, publieke en private partijen. Als algemene visie geldt dat de wijken (‘urban villages’) de duurzame bouwstenen zijn voor de stad van de toekomst. In de wijken wonen de mensen, worden de kinderen opgevoed. Als de wijken niet ‘gezond’ en ‘duurzaam’ zijn, kan een stad dat als geheel ook niet worden.

Een veelzeggend voorbeeld is wat er in Rotterdam wordt opgezet in de Oleanderbuurt / Afrikaanderwijk. De uitdaging is om er de groenste en kindvriendelijkste wijk van Nederland van te maken, terwijl de wijk nu bij wijze van spreken als het tegendeel bekend staat. De kracht van het traject dat er doorlopen wordt, bestaat er ook hier dat met de gestelde en gedragen uitdaging, betrokkenheid wordt nagestreefd van alle reeds aanwezige partijen, en gestreefd wordt naar het verbinden van nieuwe partijen aan de wijk, bijvoorbeeld innovatieve bedrijven in groen en duurzaamheid. Een mooi momentvan cocreatie (te zien in een filmpje) was het moment waarop Mohamed door de technische planner van de parkeerplaatsen wordt gevraagd om mee na te denken over hoe parkeerplaatsen op het Oleanderplein best geschikt zouden worden. Gedeeld leiderschap ten top.

www.creatiefbeheer.nl