onze visie

Cocreatie als doel

KWADRAET ontwikkelt en begeleidt trajecten die mensen ondersteunen om op een betrokken manier te participeren en te bouwen aan de samenleving en aan de sociale contexten die er deel van uitmaken. Zo dragen we bij aan een open en gedragen democratische samenleving.

  • Participeren doe je samen met anderen. Het is een voortdurend omgaan met verschillen in manieren van kijken, van denken, van werken, van leven.
  • Participeren is handelen. Het brengt – al dan niet doelgericht – mensen en netwerken van relaties en machtsverhoudingen in beweging.
  • Participeren is ook bouwen aan projecten. Het is schaven aan stukken gedeelde wereld.

Mensen hebben met elkaar te maken. Ze behoren tot ‘gemeenschappen’: gezin, buurt, werk, vrije tijd, familie, vrienden, vereniging, organisatie, bedrijf, school, gemeente, regio en land. Ze nemen eraan deel, dragen ertoe bij en stemmen ermee af. Soms zijn ze binnenstaander, soms buitenstaander of ergens tussenin op de grens. Daarnaast zijn er ook tijdelijke, voorbijgaande ontmoetingen: in de tram, aan de schoolpoort, op facebook, tijdens een vorming, …In die gemeenschappen en in die kleine voorbijgaande verbindingen cocreëren mensen het samenleven, cocreëren ze betekenis en cocreëren ze nieuwe antwoorden op de uitdagingen die zich voordoen. Die cocreatieve processen wil KWADRAET faciliteren.

Cocreatie als weg

Onze relationele en cocreatieve aanpak.
We doen aan vorming en procesbegeleiding op een relationele en cocreatieve manier. Dat wil zeggen dat we de aanpak voortdurend bijsturen in functie van het verloop van het proces. Hierbij maken we gebruik van wat zich toevallig aandient of in de groep leeft als pijnpunt of als opdracht. Afstemmen met de deelnemers, de opdrachtgever en eventuele andere betrokkenen speelt in onze begeleiding een belangrijke rol.

Onze kijk op diepgaand leren.
Om te leren heb je anderen nodig. We gaan actief aan de slag met de diversiteit in de groep: omdat we ervan uitgaan dat het binnenbrengen van andere perspectieven verbreding, verdieping en van daaruit ook vernieuwing mogelijk maakt.

Onze bevragende proceshouding
We streven naar echte betrokkenheid en nemen een vragende socratische houding aan - want vragen brengen meer in beweging dan antwoorden.

Kwaliteitsvolle participatie

Onze ambitie is om mensen en organisaties zelfsturend te maken, hun vermogen te versterken om aspecten van zichzelf en hun omgeving te transformeren. Participatie beschouwen we als kwaliteitsvol indien deelnemers verantwoordelijkheid opnemen. Daarbinnen staat de invulling van de kwaliteit van samen leven, leren en werken niet bij voorbaat vast, maar wordt die in interactie onderhandeld door de betrokkenen. Daarom willen we openheid en ruimte creëren bij mensen en organisaties om processen bespreekbaar te maken en zo op zoek te gaan naar afstemming (hoe zijn we bezig?) en inspiratie (wat is er mogelijk?). Hierbij spreken we deelnemers op drie vlakken aan:

  • Op vlak van het denken. Want in de ontmoeting en de confrontatie met de gedachten van anderen ontstaan nieuwe gedachten en mogelijkheden.
  • Op vlak van de beleving. Want er is geen gedachte, project, organisatie, kunstwerk enzovoort zonder dat er ook ervaringen en gevoelens zijn. Kwaliteitsvol luisteren naar mensen, naar hun beleving en stilstaan bij hun leefwerelden is essentieel om nieuwe vormen van samenwerken en samenleven tot ontwikkeling te laten komen.
  • Op vlak van de wil, het verlangen, de ambitie. Want voeling krijgen met eigen vragen naar richting en zicht krijgen op je missie, en van daaruit te handelen, is van belang te komen tot een kwaliteitsvol en duurzaam engagement.

Procesbegeleiding, vorming, training, intervisie en opleiding

We ondersteunen mensen en organisaties met een vraag naar verandering: burgers, van jongvolwassenen tot senioren; buurtbewoners; vrijwilligers; leidinggevenden, medewerkers en teams in ondernemingen, social profit- en overheidsorganisaties; beroepskrachten en bestuursleden van verenigingen; vormingswerkers en coaches, … Enerzijds ontwikkelen, organiseren en begeleiden we daartoe een vormingsaanbod waarop mensen individueel inschrijven en dat we dan verder uitwerken op maat van de leervragen van de deelnemersgroep. Dit maatwerk bieden we eveneens bij vorming, training, opleiding en procesbegeleiding op vraag van groepen en organisaties.
 

Beleidsplan 2016 - 2020 (pdf-bestand)