Kwadraet en vrijwilligerswerk

Kwadraet - Praktijk- en expertiseknooppunt Cocreatie, ook binnen de context van vrijwilligerswerk
 
We ontwikkelen en begeleiden cocreatieve processen, ondersteunen vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, lokale besturen en vrijwilligerscoaches in het cocreatief werken. Cocreatie is wat gebeurt wanneer mensen of groepen samen oplossingen creëren die tegemoet komen aan een algemeen belang. Het is een proces van authentieke en respectvolle interactie tussen mensen die samen zoeken naar een gedeeld toekomstbeeld en samen actie ondernemen.
 
Vrijwilligers zorgen voor dynamiek en verandering binnen onze samenleving. Ze zijn het kloppende hart in veel waardevolle organisaties. Vrijwillig engagement creëert verbondenheid en zingeving. Succesvolle vrijwilligersorganisaties maken de verbinding tussen de organisatieagenda en de beweegredenen van vrijwilligers. Zo cocreëren ze een klimaat waarbinnen betrokkenheid, engagement en eigenaarschap echt kan groeien. Ze hebben aandacht voor verschil en de persoonlijke beleving van elke individuele vrijwilliger. 
 
Goed vrijwilligersbeleid wordt ‘samen’ bedacht en in de praktijk gebracht. Het is een zoektocht naar een goed evenwicht tussen de organisatiedoelen en vrijwillig engagement. Samen nadenken over de fundamenten van jouw organisatie en de juiste hefbomen zoeken voor duurzame motivatie. 

Wat Kwadraet kan bieden

Coaching: Kwadraet coacht in het uittekenen en uitbouwen van jouw vrijwilligersbeleid, coacht bij het betrekken van vrijwilligers, ondersteunt bij het uitdenken van vrijwilligersbeleid, denkt mee over strategieën en methodieken, levert goede praktijkvoorbeelden aan … 
 
Vorming en leertrajecten: Kwadraet brengt vorming en leertrajecten ter plaatse voor vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden over:
 • duurzame motivatie en engagement
 • organisatieontwikkeling
 • coachen van vrijwilligers 
 • respectvol werken met kwetsbare vrijwilligers
 • cocreatief werken binnen je organisatie 
 • constructief opvolgen van vrijwilligers
 • oplossingsgericht samenwerken
Procesbegeleiding binnen jouw organisatie: Kwadraet stapt mee in een afgebakend cocreatief proces, met het verwerven van inzichten, visieontwikkeling en kwaliteitsverbetering van jouw vrijwilligersbeleid als inzet. Wij begeleiden jullie bij het uittekenen, ontwikkelen, uitbouwen, optimaliseren van het vrijwilligersbeleid. 
 
Samen visie ontwikkelen
Samen nadenken over identiteit, profiel en missie van jouw organisatie.
Samen nadenken over werving, onthaal, introductie, begeleiding, ondersteuning en waardering van vrijwilligers
Samen nadenken over organisatiestructuur en communicatie in relatie tot vrijwilligerscultuur
 
Beleidsondersteuning lokale besturen
Lokale besturen staan meer dan ooit voor complexe uitdagingen. Het besef groeit dat de toekomst vraagt om meer cocreatie in het uitdenken en uitvoeren van lokaal beleid. Daarin speelt vrijwillig engagement een belangrijke rol. Lokaal beweegt er veel en vrijwillig engagement is lokale besturen niet vreemd. Meer nog dan het als een evidentie te beschouwen, draagt een lokaal bestuur de verantwoordelijkheid om dit sociaal kapitaal te koesteren en zorgvuldig te ondersteunen. 
 
Door middel van procesbegeleiding en interne leertrajecten ondersteunen wij lokale besturen bij het ontwarren van complexe knopen in vrijwilligersbeleid:
 • Visie op vrijwillig engagement vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid ontwikkelen.
 • Inzicht verwerven in de betekenis van vrijwillig engagement.
 • Het uittekenen van een lokaal vrijwilligersbeleid (beleidskader en instrumentarium)
 • Noden en behoeften van vrijwilligers (in de brede zin) in kaart brengen.
 • Instrumenten voor de uitbouw en ondersteuning van een vrijwilligersbeleid
 • Opleiding, training en ondersteuning van vrijwilligerscoaches
Stijlkenmerken van onze procesbegeleiding
 
 • Emancipatorisch: Versterken van gemeentebesturen in het ontwikkelen van een coherent vrijwilligersbeleid
 • Complementair: In het opzetten en begeleiden van trajecten zoeken we steeds naar nauwe samenwerking
 • Eigenaarschap: We vinden het belangrijk dat het eigenaarschap van het proces bij de betrokkenen blijft 
 • Afstemming: onze aanpak wordt voortdurend aangepast en bijgestuurd in functie van het procesverloop
 • Maximale betrokkenheid: we streven naar een maximale betrokkenheid van alle betrokken 
 • Bestaande dynamiek: In het omgaan met uitdagingen vertrekken we steeds vanuit de waardering voor wat is.